GDPR a cookies

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018 tyto informace poskytuje FFMENU (Fitness Food Menu) (dále jako „správce“), BIPOL s.r.o., Palackého nám. 152, 665 01, Rosice, +420 731 267 191, praha@ffmenu.cz na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1. Vysvětlení pojmů:

1.1. Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů. Zpracovávanými údaji mohou být dále věk, váha, výška, pohlaví, typ zaměstnání a údaje o pohybových aktivitách.

1.2. Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

1.3. Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

1.4. Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.

1.5. Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6. Cookies jsou malé množství dat, který www.ffmenu.cz server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

1.7. Pověřenec pro Ochranu osobních údajů je odborně způsobilý zástupce správce, který dohlíží na transparentnost a zákonné zpracování osobních údajů správcem, dále dohlíží na zajištění integrity dat – jejich zálohování a zabezpečení.

2. Zásady zpracování

2.1. Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.

2.2. Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.

2.3. Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.

2.4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.

2.5. Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.

2.6. Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

3. Způsoby zpracování osobních údajů

3.1. Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně v rámci našeho informačního systému.

3.2. Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.

3.3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.

3.4. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

4. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

4.1. Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.

4.2. Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.

4.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

4.4. Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.

4.5. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

5. Účely zpracování

5.1. Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely: – vyřízení objednávky. – vyřízení reklamace. – uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek – reakce a zodpovězení Vašich dotazů. – naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní). – marketingové a obchodní nabídky správce (cílenou nabídku našich služeb a zboží). – vedení databáze fyzických osob.